Shoptok.hr

Uvjeti korištenja

Opće odredbe

 

Ovi opći uvjeti korištenja naše web stranice (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) uređuju uvjete korištenja internetske platforme shoptok.hr (u daljnjem tekstu: „Platforma“, „Shoptok“ ili „mi“) koja je u vlasništvu tvrtke WeTeh doo, Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, SI11024313, web adresa: https://www.shoptok.hr .

 

Shoptok pruža usluge informacijskog društva (u daljnjem tekstu: „Usluga“) i omogućuje Vama kao poslovnom partneru (u daljnjem tekstu „Partner“) Platforme oglašavanje njezinih proizvoda. Osim toga, Shoptok partnerima omogućuje pristup administrativnom sučelju koje će vam pružiti analitičke informacije o najgledanijim grupama proizvoda i modelima na našoj web stranici, kao i informacije o tome koji su vaši proizvodi najposjećeniji. Osim analitičkih informacija, partneri će unutar administrativnog sučelja imati pristup izvješćima u kojima u svakom trenutku mogu vidjeti kada su njihovi proizvodi najjeftiniji ili najskuplji.

 

Dakle, ovi Opći uvjeti uređuju odnos između nas, kao pružatelja usluga informacijskog društva, i Vas, kao korisnika naših usluga, u svrhu oglašavanja Vaše trgovine.

 

Društvo pravnim osobama omogućuje korištenje Platforme i usluga isključivo na način i pod uvjetima opisanim ovim Općim uvjetima. Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o elektroničkom poslovanju, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o medijima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i žigovima usluga, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i našoj najboljoj namjeri je surađivati s vama na obostrano zadovoljstvo.

 

Imajte na umu da Platforma ne pruža nikakve usluge osim onih koje potpadaju pod Usluge. S tim u vezi, Shoptok ni na koji način ne utječe na sadržaje koje objavljuju korisnici niti jamči za točnost ili korisnost informacija prezentiranih putem dostupnog sadržaja. Za sadržaj su isključivo odgovorni partneri koji su objavili sadržaj ili od kojih je sadržaj preuzet.

 

Shoptok ima pravo, ali ne i obvezu, ukloniti bilo koji sadržaj s platforme u bilo kojem trenutku bez obveze bilo kakve prethodne ili naknadne obavijesti ili objašnjenja.Platforma


Platforma je namijenjena oglašavanju partnera i njihovih proizvoda koji su u skladu s važećim slovenskim propisima i kao takvi namijenjeni prodaji (telefoni, računala, strojevi, namještaj, odjeća, knjige itd.).

 

Opise proizvoda i druge unose proizvoda daju partneri i Shoptok ne jamči njihovu autentičnost niti provjerava takve informacije. Partneri se obvezuju da su opisi proizvoda točni i točni, au slučaju da opis proizvoda ne odgovara stvarnom stanju proizvoda, Shoptok za to ne preuzima nikakvu odgovornost.

 

Za točnost i ispravnost unesenih podataka odgovoran je partner koji je dostavio podatke.

 

Svako korištenje Platforme koje nije u skladu s Općim uvjetima smatrat će se zlouporabom usluga koje nudi Shoptok i kršenjem ovih Općih uvjeta.

 

Prilikom registracije Partner samostalno odabire lozinku te je odgovoran za povjerljivost lozinke i korištenje Platforme putem dostupnih podataka. Partner neće koristiti dostupne podatke drugih osoba, niti će svoje dostupne podatke prosljeđivati trećoj strani. Partner može obavijestiti Shoptok ako sumnja na neovlašteno korištenje njegovih pristupnih podataka.

 

Shoptok će u svakoj pojedinoj prilici pružiti punu podršku u zaštiti osobnih podataka, zaštiti prava vlasništva i prava intelektualnog vlasništva svim nositeljima tih prava ili onim osobama čija su prava povrijeđena, i to bez odgode:

·         na opravdan zahtjev potkrijepljen odgovarajućom dokumentacijom ukloniti sadržaj kako ne bi bio javno dostupan i pohraniti sadržaj radi dokaza,

·         na zahtjev nadležnog tijela dostaviti podatke o partneru čiji ulazak krši propise ili povrijeđuje nečija prava, a sve u skladu s propisima Republike Slovenije.

Shoptok zadržava pravo izmjene, otkazivanja (privremenog ili trajnog) sadržaja ili objave, bez obzira tko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, ako je to potrebno s gledišta relevantnih propisa Republike Slovenije.Uspostavljanje poslovne suradnje

 

Kako bi pristupio platformi i time koristio uslugu, potencijalni partner može registrirati svoju trgovinu ispunjavanjem obrasca "Registracija trgovine" dostupnog na našoj web stranici. Nakon toga potencijalni partner s nama kao pružateljem usluge sklapa ugovor o oglašavanju, čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti. S druge strane, partner može izraziti želju za uspostavom suradnje s nama na drugi način, odnosno sklapanjem ugovora o oglašavanju.

 

Ugovor o oglašavanju, zajedno s ovim općim uvjetima, u potpunosti regulira odnos između nas, kao pružatelja usluga informacijskog društva, i vas, kao partnera Platforme.Pružanje usluga informacijskog društva


Shoptok nudi uslugu informacijskog društva koja uključuje sljedeće:

·         oglašavanje proizvoda ;

·         pristup administrativnom sučelju, koje će pružiti analitičke informacije o najposjećenijim grupama proizvoda i modelima na našoj web stranici ;

·         pristup informacijama o tome koji su proizvodi najposjećeniji;

·         pristup izvješćima koja će pokazati je li određeni proizvod najjeftiniji, skuplji od drugih ili najskuplji proizvod u odnosu na slične proizvode drugih partnera.

Ako je zakonski uvjet za obavljanje djelatnosti koja je predmet oglašavanja suglasnost, dopuštenje ili drugi akt nadležnog tijela, partner je dužan dostaviti podatke o broju i datumu dopuštenja, suglasnosti ili drugog akta te naziv organa koji je donio akt.Partneri platforme


Partneri Platforme su registrirani partneri ili pravne osobe koje su registrirale svoju trgovinu na Platformi, neovisno o tome jesu li ispunile obrazac za registraciju trgovine ili sklopile ugovor o oglašavanju.


Prilikom registracije trgovine i sklapanja ugovora o oglašavanju, Shoptok obrađuje osobne podatke zakonskih zastupnika ili kontakt osoba registrirane tvrtke, što je detaljnije objašnjeno u Politici privatnosti .


Registracijom trgovine i sklapanjem ugovora o oglašavanju tvrtka dobiva mogućnost uključivanja u oglase dostupne na Platformi, kao i mogućnost direktnog preusmjeravanja posjetitelja na web stranicu odabranog partnera.


U slučaju prekida suradnje s partnerom, Shoptok ne jamči da posjetitelji nisu pohranili podatke sadržane u oglasu partnera iz razdoblja kada je oglas bio aktivan, niti da ti podaci kasnije neće biti korišteni za kontakt od strane osoba koja je spremila podatke.


Registraciju partnera, kao i sav sadržaj koji registrirani partner postavlja na platformu, Shoptok ne mijenja niti na bilo koji način utječe na sadržaj, a registrirani partner je isključivo odgovoran i snosi sve pravne posljedice koje mogu proizaći iz njegov sadržaj na platformi.


Partner zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju čiji je autor. Partner jamči da je vlasnik ili korisnik svih prava intelektualnog vlasništva na cjelokupnom sadržaju, kao i na svim njegovim pojedinačnim dijelovima, koje postavlja na Platformu.


Za eventualnu povredu autorskih ili srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je isključivo partner koji je sadržaj objavio. Objavljivanjem sadržaja, partner dopušta Shoptoku da ga besplatno koristi u vlastite promotivne ili marketinške svrhe, te ga s tim u vezi može mijenjati prema namjeni tih potreba.


Objavom sadržaja na Platformi registrirani partner bezuvjetno i neopozivo ovlašćuje Shoptok da prenosi sadržaj neodređenom broju osoba, kao i da sadržaj uklanja bez prethodne ili naknadne obavijesti ili obrazloženja kada je to propisano propisima.Posjetitelji platforme


Posjetitelj je osoba koja pristupa platformi bez prijave ili registracije na platformu kako bi se informirala o partnerima i njihovim proizvodima. Posjetitelj se može upoznati sa svim sadržajima dostupnim na Platformi bez plaćanja naknade. Posjetitelj može objaviti vlastiti sadržaj: komentare i recenzije proizvoda.

Shoptok zadržava diskrecijsko pravo poništiti dodijeljene ocjene u svakoj pojedinačnoj situaciji.


Pritužbe


Budući da Shoptok pruža uslugu informacijskog društva, nije moguće uložiti prigovor na pruženu uslugu niti istu zamijeniti za drugu uslugu.Prava intelektualnog vlasništva


Shoptok ima ekskluzivna autorska prava i prava intelektualnog vlasništva na Platformu, kao i na sve pojedinačne elemente koji je čine, kao što su: tekst, vizualni i audio elementi, vizualni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i ostali elementi usluge koje autor.


Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela platforme ili platforme u cjelini bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja WeTeh doo, kao isključivog nositelja autorskih prava, smatrat će se kršenjem autorskih prava WeTeh-a.


Platforma također može sadržavati određeni sadržaj koji je ekskluzivno autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva Platforme ili trećih strana. U tom slučaju odgovornost za sadržaj snose nositelji ovih prava, a ne WeTeh.


Objavom sadržaja na platformi korisnik je suglasan da isti bude vidljiv posjetiteljima platforme.


Svaka osoba samostalno odgovara za sadržaj koji je njezino autorsko djelo, odnosno za sadržaj koji je samostalno objavila i učinila javnim putem Platforme.Sadržaj na Platformi


Partner je odgovoran za objavljeni sadržaj, posebno ako takav sadržaj, prema odluci Shoptoka, uključuje (ali nije ograničeno na):

·         unos sadržaja u pogrešne odjeljke (npr. unos web adrese u polje koje za to nije predviđeno );

·         pogrešna kategorizacija sadržaja (npr. objavljivanje oglasa koji ne odgovaraju kategoriji u kojoj se oglašavaju );

·         ako se radi o dvostrukom oglasu (isti oglas objavljen više puta, reklamirajući isti proizvod ili uslugu samo pod promijenjenim uvjetima );

·         unošenjem neispravnih slika u oglas (npr. loše kvalitete );

·         kada jedan oglas sadrži više artikala ili usluga oglašavanja;

·         otvoreno uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promiče rasizam, netoleranciju, mržnju ili bilo kakvo fizičko nasilje i usmjeren je protiv bilo koje skupine ili pojedinca;

·         uznemirava ili potiče na uznemiravanje druge osobe;

·         sadrži ili promiče informacije za koje zna da su lažne ili koje navode na pogrešne zaključke, ili potiču na nezakonite aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv ili opscen i sl.Oglašavanje i oglasne poruke


Oglasna poruka je e-ponuda koju nudi pružatelj usluga informacijskog društva i usluga oglašavanja isključivo putem Platforme.


Za sadržaj, točnost i ispravnost te valjanost i primjerenost oglasne poruke isključivo je odgovorna osoba koja je oglasnu poruku proslijedila, odnosno partner. Za sve pravne posljedice koje proizlaze iz unosa oglasne poruke isključivo je odgovorna osoba koja je proslijedila oglas, odnosno partner.


Shoptok zadržava pravo neobjavljivanja sadržaja koji krše zakone Republike Slovenije, posebice Zakon o medijima. U slučaju zaprimanja takvog oglasa, Shoptok će kontaktirati partnera radi izmjene oglasne poruke.


Shoptok može u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju odbiti objavu bilo koje oglasne poruke koja krši odredbe propisa Republike Slovenije ili ovih općih uvjeta, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke; odgovorna je osoba koja oglašava i koja je dostavila takav sadržaj.Odricanje


Korisnici i partneri pristupaju i koriste platformu isključivo na vlastitu odgovornost. Korisnici i partneri izričito su suglasni da Shoptok ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih osoba, kao i da rizik od eventualne štete u cijelosti snose te osobe, u skladu s važećim zakonodavstvom Republike Slovenije.


Osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje, Shoptok nije odgovoran za bilo kakvu privremenu nedostupnost platforme, niti za djelomični ili potpuni nerad ili nepravilan rad platforme. Shoptok nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu uzrokovati kašnjenje i/ili netočnu obradu elektroničkih podataka.


Kao pružatelj usluga informacijskog društva, Shoptok nije odgovoran za bilo kakav sadržaj objavljen od strane druge osobe (korisnika ili partnera), uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi, budući da niti inicira prijenos niti odabire sadržaj za prijenos, niti isključuje ili mijenja podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrao primatelja prijenosa ili primatelja sadržaja.


Shoptok ne jamči za ponašanje trećih strana ili svojih partnera. Između ostalog, Shoptok ne jamči da će posjetitelji kontaktirati partnera koji je reklamirao proizvod (odnosno da će sklopiti pravni posao koji je predmet reklame), niti da će dostupni podaci sadržavati točne i istinite informacije.


Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu zbog redovitog ili izvanrednog održavanja sustava ili u slučaju nadogradnje sustava.


Odgovornost Shoptoka prema partneru koja proizlazi iz prava i obveza iz ugovora o oglašavanju ograničena je samo na slučaj namjere ili krajnje nepažnje, kako je propisano ugovorom o oglašavanju.Rješavanje sukoba


U slučaju spora u svezi ovih Općih uvjeta, spor između Partnera/Korisnika i Shoptoka rješavat će se sporazumno. Ukoliko se spor ne može riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova nadležan je sud u Ljubljani. Za sve sporove koji mogu nastati primjenjuju se propisi Republike Slovenije.

 

Završne odredbe


Shoptok ima pravo u svakom trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete objavom izmjena na web adresi, najmanje petnaest dana prije dana njihove primjene. Ovi opći uvjeti vrijede petnaest dana od dana objave na web adresi.

 


U Ljubljani, 1. rujna 2022

Primajte posebne ponude

Prijavite se na Shoptokove e-novosti za lakšu odluku pri svakoj kupnji.